Potato skin dumpling(Long shape)

Potato skin dumpling(Long shape)